email iconSavez hemijskih inženjera Srbije : : Association of the Chemical Engineers of Serbia             WEB mail 

Seminar Sep 2019

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

Seminar - obuka

Određivanje merne nesigurnosti u sanitarnoj mikrobiologiji
U SUSRET NOVIM ZAHTEVIMA

održan 25. septembra 2019. godine u 10.00 časova

Savez inženjera i tehničara Srbije, Beograd, Kneza Miloša 9, III sprat


ZAŠTO JE SEMINAR VAŽAN?

Određivanje Merne nesigurnosti (MN) u oblasti mikrobiološkog ispitivanja hrane i vode nema dugu tradiciju. Osnove određivanja MN metoda za ispitivanje hrane su postavljene standardom ISO/TS 19036:2006. Standard je korigovan amandmanom iz 2009. godine, i od tada su laboratorije u obavezi da procenu merne nesigurnosti  prošire određivanjem nesigurnosti DISTRIBUCIJE  mikroorganizama. Postupak propisan standardom ISO 19036 se ne može koristiti za određivanje MN metoda za vode.Određivanje Merne nesigurnosti (MN) u oblasti mikrobiološkog ispitivanja hrane i vode nema dugu tradiciju. Osnove određivanja MN metoda za ispitivanje hrane su postavljene standardom ISO/TS 19036:2006. Standard je korigovan amandmanom iz 2009. godine, i od tada su laboratorije u obavezi da procenu merne nesigurnosti  prošire određivanjem nesigurnosti DISTRIBUCIJE mikroorganizama. Postupak propisan standardom ISO 19036 se ne može koristiti za određivanje MN metoda za vode.

MN metoda za vode se određuje na sasvim drugačiji način, u skladu sa standardom ISO 29201:2012. Ovim standardom je opisan postupak određivanja OPERATIVNE nesigurnosti merenja. Obuhvata i metode brojanja na pločama i MPN metode za ispitivanje voda. Laboratorije su dužne da odrede operativnu mernu nesigurnost za svaki mikroorganizam i vrstu matriksa /vrstu vode  iz obima akreditacije.Ovaj kurs će omogućiti polaznicima da u potpunosti usvoje zahteve svih pomenutih standarda u vezi sa nesigurnošću merenja  i da  ih primene u sopstvenim laboratorijama. 
Kurs je koncipiran u cilju praktične primena standarda:
ISO 29201:2012 (merna nesigurnost metoda za vode),  
ISO/TS 19036:2006 /Amd.1:2009 (merna nesigurnost metoda za hranu) i zahteva za određivanje i izražavanje merne nesigurnosti iz standarda 
ISO/IEC 17025 : 2017, zahtevi tačke 7.6  u laboratorijskoj praksi.


ŠTA SEMINAR OBUHVATA?

SADRŽAJ KURSA

Trening je zamišljen kao jednodnevna obuka korišćenjem kombinacije interaktivnih diskusija i predavanja dopunjenih grupnim vežbama. Učesnici će dobiti ideje/nacrte dokumenata za sopstvenu laboratorijsku praksu.

TEME:

 1. KONCEPT MERNE NESIGURNOSTI
 2. PROCEDURA PROCENE MERNE NESIGURNOSTI - PRISTUPI
 3. IZVORI MERNE NESIGURNOSTI U MIKROBIOLOGIJI – od uzorkovanja, do izdavanja rezultata enumeracije
 4. ODREĐIVANJE MN PO STANDARDU ISO 19036:2006/Amd.1:2009 – od određivanja varijabilnosti distribucije, do proširene merne nesigurnosti 
 5. ODREĐIVANJE OPERATIVNE MN METODA ZA VODE ISO 29201:2012  – GLOBALNI PRISTUP – operativna merna nesigurnost metoda za brojanje tehnikom izlivanja ploča, membranske filtracije i MPN metoda- sličnosti i razlike
 6. ODREĐIVANJE MN METODA ZA VODE ISO 29201 – KOMPONENTNI PRISTUP
 7. ZNAČAJ MN - CILJNA MERNA NESIGURNOST I INTERPRETACIJA REZULTATA PRIMENOM PRAVILA ODLUČIVANJA

VEŽBE –PRIMERI:

 1. ISO 19036:2006/Amd.1:2009
  Laboratorija je prilikom određivanja MN (ISO 19036:2006/Amd.2009) izračunala da je njena Sr = 0,22log 10. U toku rutinske analize uzorka u laboratoriji dobijen je rezultat enumeracije E. Coli u mlevenom mesu:
  Broj CFU, razređenje 10-3 = 22
  Broj CFU, razređenje 10-4 = 1
  1. Odrediti Clim  na dva načina?
  2. Doneti odluku koju formulu za proširenu mernu nesigurnost (U) primeniti?
  3. Izračunati proširenu mernu nesigurnost individualnog rezultata ispitivanja?
  4. Iskazati rezultat sa mernom nesigurnošću u dekadnoj logaritamskoj skali i apsolutnim vrednostima?
 2. ISO 29201:2012
  Dati su rezultati duplog ispitivanja 10 uzoraka površinske vode – metoda ISO 9308-2 (Colilert)- parametar ukupne koliformne bakterije
  1. Izračunati:
   1. Unutarlaboratorijsku varijansu reproducibilnosti uRza MPN metodu
   2. Srednju varijansu distribucije ud za MPN metodu
   3. Operativnu varijansu uoza MPN metodu
   4. Operativnu nesigurnost uR,rel za MPN metodu
   5. Relativnu operativnu nesigurnost za MPN metodu
  2. Upotrebiti dobijenu operativnu nesigurnost kao ulazni element za izračunavanje kombinovane i proširene merne nesigurnosti individualnog rezultata ispitivanja (U) sa brojem od:
   MPN = 60,2C FU/100 ml,
   T0,1 =  44,1 CFU
   T1,1 = 80 CFU i
   iskazati rezultat sa proširenom mernom nesigurnošću u dekadnoj logaritamskoj skali i apsolutnim vrednostima.

NA KOGA SE TRENING ODNOSI?

Trening je zamišljen kao pomoć u razumevanju zahteva standarda koji regulišu procenu merne nesigurnosti mikrobioloških metoda, za osoblje sanitarno mikrobioloških laboratorija, sa i bez iskustva u poslovima akreditacije.


KO SPROVODI OBUKU?

Iredavanja na srpskom jeziku vodiće obučeni instruktori:
Prim. Dr Svetlana Raketić spec. mikrobiologije sa parazitologijom
Nenad Kostić spec. san. hemije i
Marija Rakićević, dipl. hem. za istraživanje i  razvoj, master ing. životne sredine

Vesti : : News