email iconSavez hemijskih inženjera Srbije : : Association of the Chemical Engineers of Serbia             WEB mail 

Seminar maj 2024

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

Seminar - obuka

Izjava o usaglašenosti primenom pravila odlučivanja i koncepta merne nesigurnosti u skladu sa zahtevima SRPS ISO/IEC 17025:2017

Održan 23. maja 2024. godine


ZAŠTO JE SEMINAR VAŽAN?

Najnovije  izdanje  SRPS ISO/IEC 17025:2017, standarda za akreditaciju laboratorija, kao glavne  novine  uvodi zahteve za:

 1. razmišljanjem zasnovanim na riziku u rutinskoj laboratorijskoj praksi
 2. pravila odlučivanja za donošenje izjave o usaglašenosti sa specifikacijom ili saglasno sa regulatornim limitom.

Razmišljanje zasnovano na riziku zahteva da akreditovana laboratorija planira i sprovodi akcije za identifikovanje i rešavanje potencijalnih rizika i prilika povezanih sa laboratorijskim aktivnostima.

Upravo kada laboratorija daje izjave o usaglašenosti sa specifikacijom ili usklađenost sa propisima, mora se proceniti rizik od lažnog prihvatanja ili lažnog odbacivanja dajući takvu izjavu, koja mora uzeti u obzir mernu nesigurnost i koja se zasniva na pravilima odlučivanja, koja su korisniku poznata, tj.korisnik je informisan pre početka ispitivanja.

U skladu sa zahtevima SRPS ISO/IEC 17025:2017 moraju postojati jasno definisana pravila odlučivanja kada korisnik od  laboratorije zahteva uključivanje izjave o usaglašenosti sa specifikacijom, u izveštaj o ispitivanju, nakon laboratorijske analize.

Dakle, zadaci pred akreditovanom laboratorijom  su:

 1. koja će pravila odlučivanja primeniti , na osnovu vrednovane sopstvene merne nesigurnosti parametara ispitivanja   
 2. kako da komunicira i ubedi korisnika u izbor granica za izveštavanje, u odnosu na  date specifikacije ili regulatorna ograničenja prilikom izdavanja takve izjave o usaglašenosti.

Da bi efikasno implementirali ove zahteve, osoblje u akreditovanoj laboratoriji mora steći osnovna znanja o verovatnoći i inferencijalnoj statistici i kako ih primeniti.

Za razliku od deskriptivne statistike, koja koristi podatke da opiše  populaciju merenja kroz numeričke proračune, grafikone ili tabele, inferencijalna statistika daje zaključke i predviđanja o populaciji na osnovu podataka (izjava o usaglašenosti).

Inferencijalna statistika se u praksi koristi da bi prosudili o verovatnoći  da je uočena razlika između podataka pouzdana ili se možda dogodila samo slučajno (rizik).

U statističkom smislu, primena pravila odlučivanja bazira se na poznavanju testiranja hipoteza, koje su osnova izjave o usaglašenosti. Jasno definisane statističke pretpostavke (hipoteze), nakon dokazivanja, postaju pravila odlučivanja.


 Kome je seminar namenjen?

Seminar je posebno osmišljen da pomogne učesniku da stekne razumevanje u korišćenje pristupa zasnovanog na prilikama, za procenu rutinskog laboratorijskog operativnog rizika, u delu zahteva SRPS ISO/IEC 17025:2017, koji se odnose na validna tumačenja u skladu sa specifikacijom ili ocenjivanja usaglašenosti sa propisima.

Seminar obuhvata obuku zaposlenih u laboratorijama, za nedvosmislena tumačenja zahteva primene pravila odlučivanja kroz primere iz laboratorijske prakse. Svi učesnici dobijaju sertifikat. Učesnik koji je završio obuku, i stekao sertifikat, poseduje dokaz za kompetencije u formulaciji izjava o usaglašenosti.

Kurs je koncipiran tako da ne zahteva prethodno poznavanje ove statističke oblasti, pa je namenjen i učesnicima bez prethodnog iskustva u ocenjivanju usaglašenosti.

Trening se zasniva na tumačenju i praktičnoj primeni u laboratoriji odredbi eksternih dokumenata i vodiča koji se odnose na ovu tematiku: ILAC G8/2019, Euralab TR /2017, ISO Guide 98-4, EA- 4/23 INF:2019.


TEME SEMINARA

 1. Pregled treninga
 2. Zahtevi SRPS ISO/IEC 17025:2017 i ostalih eksternih dokumenata u vezi sa izjavom o usaglašenosti i kako dokumentovati zahteve u laboratoriji
 3. Izveštavanje o rezultatima i izjava o usaglašenosti - laboratorijski primeri
 4. Test hipoteza, tip I i tip II grešaka, koncept verovatnoće kao statistička osnova procene rizika u izjavi o usaglašenosti
 5. Zaštitni opseg (Guard band) i merna nesigurnost prema Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity ILAC-G8:09/2019
 6. Pravila odlučivanja i prihvatljiv nivo rizika prema EUROLAB Technical Report No. 01/ 2017
 7. Literatura

VEŽBE

 • Vežba 1 - Zahtev korisnika i pravilo odluke
 • Vežba 2 - Primena pravila odlučivanja kod određivanja klase površinske vode, studija slučaja parametra BPK5 na graničnoj vrednosti (singl tolerantni limit i pravila odlučivanja određena regulativom)
 • Vežba 3 – Pravila odlučivanja u ispitivanju usaglašenosti sa datim intervalom tolerancije (specifikacija kvaliteta NPK đubriva)
 • Vežba 4 – Pravila odlučivanja u ispitivanju kvaliteta kuhinjske soli (donja i gornja granična vrednost sadržaja KJ, zadata kao interval)
 • Vežba 5 - Pravila odlučivanja u laboratorijama za etaloniranje; Zahtevi laboratorija za ispitivanje sa Izjavom o usaglašenosti opreme u odnosu na standard ili proizvođačku specifikaciju
 • Vežba 6 - Pravilo odluke kao rizik

 

Vesti : : News