email iconSavez hemijskih inženjera Srbije : : Association of the Chemical Engineers of Serbia             WEB mail 

Seminar decembar 2023

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

Seminar - obuka

Interne provere u kontekstu laboratorije Kurs za interne proveravače u skladu sa zahtevima SRPS ISO/IEC 17025:2017

Petak 22. decembar 2023. godine


ZAŠTO JE SEMINAR VAŽAN?

Sve akreditovane laboratorije moraju imati utvrđen i efikasan sistem kvaliteta koji uključuje menadžment laboratorije, izjave o politici kvaliteta kao i detaljno korišćenje procedura od strane laboratorijskog osoblja, kako bi se osigurao kvalitet u svakom koraku analiza koje sprovode.

Uspešnost implementacije laboratorijskog QMS treba redovno pratiti kroz interne provere i eksterni audit, procenu treće strane.

Dobro osmišljena interna provera imitira eksterne provere, i predstavlja praktično uvid u ono što laboratoriju očekuje u budućem zvaničnom auditu. Dakle, kvalitetna interna provera je siguran put do uspešnog eksternog osvedočenja.

Obzirom da laboratorije često imaju dilemu, trening sadrži odgovore na sledeća pitanja:

 • Kada treba da počnem da vršim provere?
 • Šta proveravam i koliko često?
 • Ceo sistem kvaliteta? Svake godine?
 • Sve moje metode? Svake godine?
 • Da li da primenim princip vertikalne ili horizontalne provere?
 • Koju vrstu  nalaza imam u internoj proveri?
 • Ko treba da vrši internu proveru?Kako dokazati kompetencije provaravača?
 • Da li interni  proveravač uvek mora biti nezavisan od područja koja se proveravaju?
 • Kako formalno izgledaju interne provere? Da li je potreban uvodni i završni sastanak?
 • Kako treba da izgledaju evidencije o proveri ? Papir? Elektronski zapis? Lista provere?

Takođe strandard SRPS ISO/IEC 17025:2017, u cilju potpune implemenatacije u praksi, sa aspekta ispunjenosti svih zahteva, podrazumeva monitoring QMS sistema, zahteva za resurse i procesnih zahteva, u dobro organizovanim i sprovedenim internim proverama, (t. 8.8) poštujući principe procene rizika i prilika (t 8.5).

Interne provere treba sprovesti po proceduralno razrađenom principu, u skladu sa uputstvima datim u standardu SRPS ISO 19011, od strane kompetentnih proveravača, tehnikama horizontalne/vertikalne provere sa dobro osmišljenim ulaznim i izlaznim dokumentovanim informacijama, što je osnova uspešnog preispitivanja od strane menadžmenta (t.8.9) i  fokus ovog treninga.


ŠTA SEMINAR OBUHVATA?

Trening je zamišljen kao jednodnevna obuka korišćenjem kombinacije interaktivnih diskusija i predavanja, dopunjenih grupnim vežbama. Učesnici će dobiti ideje /nacrte dokumenata za sopstvenu laboratorijsku praksu.


TEME

 • Uvod u interne provere
 • Pregled zahteva standarda ISO IEC 17025 i mesta rizika i prilika (sa kviz pitanjima)
 • Najčešće neusaglašenosti u praksi
 • Interne provere po zahtevima tačke 4 –horizontalne provere
 • Interne provere po zahtevima tačke 5-horizontalne provere
 • Interne provere zahteva za menadžment –vertikalne provere
 • Interne provere zahteva za osoblje–vertikalne provere
 • Interne provere zahteva za opremu –vertikalna provera
 • Interne provere zahteva za metode –vertikalna provera
 • Interne provere zahteva prema korisniku –vertikalna provera
 • Interne provere zahteva za dokumentovane informaciije –vertikalna provera
 • Kompetentnost i osobine proveravača, proveravani i tehnike provere
 • Proces interne provere , oblasti provere, program interne provere i kontrolna lista
 • Izveštavanje o internoj proveri  sa predlogom korektivnih mera
 • Preispitivanje od strane rukovodstva
 • LITERATURA

VEŽBE

 • Vežba 1. Procena rizika interne provere
 • Vežba 2. Ocena kompetentosti proveravača
 • Vežba 3. Plan internih provera
 • Vežba 4. Kontrolna lista interne provere
 • Vežba 5. Izveštaj o internoj proveri

TEST za polaznike u svrhu sticanja sertifikata za internog proveravača


KOME JE SEMINAR NAMENJEN?

Trening je zamišljen kao pomoć u razumevanju internih provera sa aspekta zahteva standarda SRPS ISO /IEC 17025 za laboratorijsko osoblje, sa i bez iskustva u poslovima akreditacije, predstavnike rukovodstva za kvalitet i sve one koji žele da postanu kompetentni interni proveravači.

Vesti : : News