email iconSavez hemijskih inženjera Srbije : : Association of the Chemical Engineers of Serbia             WEB mail 

Seminar novembar 2021

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

NOVI Seminar - obuka

VALIDACIJA I VERIFIKACIJA ANALITIČKIH METODA ISPITIVANJA  U SKLADU SA ZAHTEVIMA STANDARDA SRPS ISO/IEC 17025:2017

održan u petak 19. novembar 2021. godine

 


ZAŠTO JE SEMINAR VAŽAN?

Validacija i verifikacija metoda u laboratorijskoj praksi je jedan od uslova akreditacije laboratorije prema zahtevima SRPS ISO/IEC 17025:2017 i preduslov vrednovanja merne nesigurnosti i obezbeđenja validnosti laboratorijskih rezultata, sa aspekta interne i eksterne kontrole kvaliteta.

Standard SRPS ISO/IEC 17025:2017 zahteva od akreditovanih laboratorija da koriste standardne metode ispitivanja, koje, pre uvođenja u praksu, mora da verifikuje, da bi dokazala da ih izvodi na adekvatan način .

Ukoliko laboratorija koristi nestandardne metode, onda je neopohodna validacija metoda, u širem eksperimentalnom i statističkom opsegu od verifikacije metode.

Karakteristike izvođenja metoda dobijene u studiji validacije /verifikacije su ulazni podaci koji određuju dimenzionalno mernu nesigurnost analitičke metode. One predstavljaju granice validnosti rezultata koje trebe svakodnevno obezbediti u praksi i garantovati za tačnost i pouzdanost rezultata ispitivanja, za koje je tek tada moguće dati pouzdane izjave o usaglašenosti.


Šta seminar obuhvata?

PROGRAM seminara

 • Pregled treninga
 • Zahtevi standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017, termini validacije i verifikacije metoda
 • Proces validacije/verifikacije metoda i zahtevi za kvalitet podataka-od plana do izveštaja
 • Karakteristike izvođenja metode (parametri validacije/verifikacije)
 • Eksperimentalni podaci i statističko određivanje karakterisitika izvođenja (kalkulacija performansi metode)
 • Izveštaj o validaciji /verifikaciji metode

VEŽBE

 • Vežba 1
  Definisanje karakteristika izvođenja
 • Vežba 2
  Test linearnosti kalibracione krive
  (Određivanje opsega linearnosti metode)
 • Vežba 3
  Određivanje preciznosti i tačnosti metode
 • Vežba 4
  Microsoft Excel proračun karakteristika izvođenja
 • Vežba 5
  Izveštaj o validaciji metode

 

Vesti : : News