email iconSavez hemijskih inženjera Srbije : : Association of the Chemical Engineers of Serbia             WEB mail 

Seminar decembar 2022

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

Seminar - obuka

Akreditacija metoda uzorkovanja u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017

održan 21. decembra 2022. godine


ZAŠTO JE SEMINAR VAŽAN?

Proces akreditacije metode uzorkovanja prema novom izdanju standarda SRPS ISO/ IEC 17025:2017 podrazumeva ispunjenost svih zahteva za kompetentnost, potpuno identično kao i analitičkih metoda ispitivanja.

Proces laboratorijskog ispitivanja ima za  cilj dobijanje tačnih, pouzdanih i doslednih laboratorijskih rezultata i sastoji se od dva karakteristična  koraka:
UZORKOVANJE i ANALIZA

Kvalitet uzorkovanja, kao uvodne laboratorijske aktivnosti, određuje kvalitet  spitivanja, koje iza toga sledi. Proces laboratorijskog testiranja treba posmatrati kroz sve kritične korake od uzimanje uzorka, transporta i prijema uzoraka u laboratoriji, preko analize do finalnog izveštavanja o rezultatima ispitivanja.

Ako je uzorak bio kompromitovan na bilo koji način tokom koraka uzorkovanja, rezultate dobijene analizom, laboratorija može se posmatrati kao upitne i nepouzdane.

Postoje različiti faktori koji mogu uticati na konačne laboratorijske rezultate tokom procesa uzorkovanja, kao što je tehnika uzorkovanja, veličina uzorka, ambalaža za uzorke, oprema za uzorkovanje, temperatura tokom transporta, vremenski interval između uzorkovanja i testiranja, kompetentnost uzorkovača itd. Svi ovi faktori zapravo moraju biti kontrolisani i dokumentovani sledljivim zapisima u laboratorijama sa akreditovanim uzorkovanjem.

SRPS ISO/IEC 17025:2017 uključuje definiciju „laboratorije“ kao „tela koje obavlja jednu ili više od sledećih aktivnosti: ispitivanje; etaloniranje i uzorkovanje, povezano sa naknadnim ispitivanjem/etaloniranjem. Ako se metode uzorkovanja prikažu u obimu akreditacije laboratorije za ispitivanje, sugeriše se da je uzorkovanje aktivnost procenjena od strane akreditacionog tela, stoga laboratorija ima verifikovanu kompetentnost i za ovu aktivnost, identično kao i za metode analize.

Pouzdanost i tačnost uzorkovanja jedan je od najvećih izazova danas, obzirom da „rezultati ne mogu biti bolji od uzorka na kome je ispitivanje sprovedeno “, pa je apsolutni imperativ na visokom standardu kvaliteta procesa uzorkovanja, sa detaljnim pristupom procesu identično, kao i kod,  akreditacije analitičkih metoda.


ŠTA SEMINAR OBUHVATA?

Seminar obuhvata obuku zaposlenih u laboratorijama, za implementaciju i akreditaciju metoda uzorkovanja u skladu sa zahtevima standrda SRPS ISO/IEC 17025:2017, ATS Uputstva za poslove uzorkovanja i niza standardnih vodiča  serije ISO 5667,  koja reguliše uzorkovaje svih vrsta voda i sedimenata.

Osim proceduralnih razmatranja trening je zamišljen i kao prezentacija zapisa (dokumentovanih informacija), potrebnih za dokazivanje kompetentnosti za aktivnosti uzorkovanja.


PREGLED SEMINARA

 1. Uvod u proces uzorkovanja
 2. Aktivnosti pre uzorkovanja
  1. Cilj i program uzorkovanja
  2. Obuke osoblja i ocena kompetentnosti
 3. Aktivnosti  u toku /neposredno posle uzrokovanja
  1. Postupci uzorkovanja
  2. Terenska merenja
 4. Aktivnosti nakon uzorkovanja
  1. Obezbeđenje validnosti rezultata/QCQA uzorkovanja
  2. Rukovanje uzorcima, konzerviranje i transport/ Nadzor nad uzorkom “Chain of Custody
  3. Verifikacija i merna nesigurnost metoda uzorkovanja
 5. Litratura  

VEŽBE

 • Vežba 1.
  Primer programa uzorkovanja
 • Vežba 2.
  Ček lista praćenja kompetentnosti uzorkovača
 • Vežba 3.
  Zapisnik o uzorkovanju otpadne vode
 • Vežba 4.
  Zapis o terenskom merenju
 • Vežba 5.
  Zapis QC/QA mere uzorkovanje
 • Vežba 6.
  Chain of Custody -Lanac nadzora nad rukovanjem uzorkom od mesta uzorkovanja, u toku transporta, do prijema u laboratoriju
 • Vežba 7.
  Izveštaj o verifikaciji/MN metode uzorkovanja otpadnih voda ISO 5667-10:2021

 

Vesti : : News