email iconSavez hemijskih inženjera Srbije : : Association of the Chemical Engineers of Serbia             WEB mail 

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

Seminar - obuka

Kompetentnost osoblja u laboratoriji prema
SRPS ISO /IEC 17025:2017

Obuke i praćenje kompetentnosti

održa u četvrtak 15. aprila 2021. godine
Savez inženjera i tehničara Srbije, Beograd, Kneza Miloša 9, III sprat


ZAŠTO JE SEMINAR VAŽAN?

Suštinski resursni zahtev standarda SRPS ISO/IEC 17025 odnosi se na OSOBLJE, i da bi zahtev u potpunosti bio ispunjen potrebna je evidenciju o svakom zaposlenom u laboratoriji, koja može biti vrlo kompleksna i nepregledna, ukoliko se na ovaj zahtev standarda ne odgovori prema procesnom modelu, koji uključuje određene faze.

Standardni zahtevi podrazumevaju sledeće faze:

 • utvrđene zahteve  za kompetentnost, na svakom radnom mestu
 • izbor osoblja, po principu pravi čovek na pravom mestu
 • temeljnu obuku, za sve zaposlene (nove i postojeće)
 • nadzor nad osobljem, inicijalno praćenje, u svakodnevnom radu
 • ovlašćivanje
 • praćenje kompetentnosti, kontinuirano i planirano

Procena kompetencija potvrđuje da je obuka bila efikasna i da je osoblje sposobno da sledi utvrđene postupke za tačno obavljanje laboratorijskih ispitivanja koja daju pouzdane rezultate.

Kompetencija se može poboljšati kontinuiranim obrazovanjem i mogućnostima za profesionalni razvoj. Odgovarajuća obuka praćena kontinuiranom procenom kompetencije pomoći će da se osigura da se testiranje vrši pravilno svaki put, kako bi se uverilo da Vaša laboratorija daje pouzdane rezultate.

Naime, čak i kod najjednostavnijih ispitivanja mogu se pojaviti greške ako se metoda ne izvede pravilno, što na kraju ima negativan efekat na rezultat ispitivanja i korisnika. Tačni i pouzdani rezultati ispitivanja postižu se kada se ispitivanje vrši poštujući svaki detalj procedure i uputstva, od strane svakog zaposlenog, svakodnevno. Samo pravilna obuka i stalna procena kompetencije pomoći će da se osigura da se ispitivanja pravilno izvode svaki put.

Nedavno zaposlenom osoblju potrebna je obuka, za baš VAŠU laboratoriju. Svaka ustanova je različita, i bez obzira na to koliko laboratorijsko iskustvo pojedinac ima, “novo zaposleni” moraju biti obučeni u skladu sa Vašim sistemom i procesom laboratorijskog ispitivanja, a njihove kompetencije potvrđene, pre ovlašćivanja za određene dužnosti.

Sa druge strane, stalno zaposlenima je potrebna kontinuirana obuka:

 • Kada se primenjuju nove metode i postupci ispitivanja
 • Kada se promene važeći procesi i postupci ispitivanja
 •  Kad god se utvrdi potreba za dodatnom obukom (npr. neuspešna procena kompetencije, neuspeh u testiranju stručnosti u PT šemi, identifikovani problem)

Cilj obuke je sticanje znanja i veština neophodnih za implementiranje koncepta kompetentnosti u dodeljenim zadacima i odgovornostima u laboratoriji, što su suštinski zahtevi tačke 6.2 OSOBLJE.


Šta seminar obuhvata?

Seminar obuhvata obuku analitičara, kroz teorijsku prezentaciju i vežbe na primerima iz prakse. Na seminaru će biti prezentovani različiti pristupi u proceduralnom uspostavljanju zahteva za osoblje, sa modelima svih neophodnih pratećih zapisa, koji su jedini dokaz ispunjenosti zahteva tačke 6.2:

 • Zahtevi za osoblje prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2017
 • Utvrđivanje zahteva za kompetentnost i izbor osoblja
 • Obuke, nadzor nad osobljem, ovlašćivanje
 • Praćenje kompetentnosti zaposlenih

 Praktične VEŽBE-MODELI ZAPISA

 • Vežba 1. rednovanje rizika za osoblje
 • Vežba 2. Plan obuke
 • Vežba 3. Program obuke
 • Vežba 4. Izveštaj o izvedenoj obuci
 • Vežba 5. Ovlašćivanje u procesu laboratorijskog ispitivanja
 • Vežba 6. Liste provera praćenja kompetentnosti osoblja
 • Vežba 7. Izveštaj o praćenju kompetetnosti

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

Seminar - obuka

Evaluacija podataka PT šema, interlaboratorijskih, intralaboratorijskih poređenja i skrivenog (blind) uzorka u svrhe obezbeđenja validnosti rezultata analitičke laboratorije prema zahtevima novog izdanja standarda SRPS ISO /IEC 17025:2017

održan 21. maja 2021. godine


ZAŠTO JE SEMINAR VAŽAN?

Ključni procesni zahtev, revidiranog izdanja standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017, je obezbeđenje validnosti rezultata.

Tačka standarda 7.7 je u zahtevima praktično organizovana u dve celine, u domene interne i eksterne kontrole kvaliteta.

Identifikovane novine u ovom procesnom zahtevu, tačke 7.7, koje su u vezi i sa QMS zahtevima za poboljšanje iz tačke 8.6 su:

 1. učešće laboratorija kako u šemama provere stručnosti (PT šeme) tako i u interlaboratorijskim poređenjima (MLI), koje su prepoznate kao opcija eksterne kontrole kvaliteta
 2. mere interne kontrole kvaliteta su dopunjene za aspekt intralaboratorijskih poređenja i blind (skrivenog) uzorka
 3. razmišljanje zasnovano na riziku mora biti implementirano i u obezbeđenju validnosti rezultata, kao procesnom zahtevu standarda, u svrhe identifikovanja prilike za poboljšanje.

Učestvovanjem u šemama ispitivanja osposobljenosti (PT šemama) laboratorije preko uporednih, međulaboratorijskih ispitivanja imaju uvid, na objektivan i nezavistan način, u kvalitet svojih rezultata i zato su PT šeme dijagnostički alat u oceni laboratorijskog sistema kvaliteta.

Iz rezultata PT šema se može dobiti mnogo više od jednostavne ocene da li su rezultati zadovoljavajući ili ne, tako da je momenat izbora PT šema posebno bitan sa aspekta zahteva standarda SRPS ISO /IEC 17025:2017, za eksterno nabavljene usluge.

Ovaj kurs se fokusira na zahteve i smernice za evaluaciju PT performansi i korektivne akcije koje se zahtevaju u slučaju nezadovljavajućih rezultata.

Kurs takođe pokriva i statističke metode koje se uobičajeno koriste u PT šemama, u skladu sa standardom ISO 13528, što će pomoći u tumačenju PT podataka.

Kurs uvodi pojmove novih aspekata interne kontrole, u prvom redu intralaboratorijskih poređenja i testiranja blind (skrivenog) uzorka.

Statistički koncept, razrađen za svrhe PT šema, se primenjuje i kod evaluacije rezultata interlaboratorijskih, intralaboratorijskih poređenja i testiranja blind (skrivenog) uzorka.

„Razmišljanje zasnovano na riziku“ zahteva da akreditovana laboratorija planira i sprovodi akcije za identifikovanje i rešavanje potencijalnih rizika i prilika povezanih sa laboratorijskim aktivnostima, pre svega u ključnom procesnom zahtevu, obezbeđenja validnosti rezultata ispitivanja.


Kome je seminar namenjen?

 1. Seminar je dizajniran za osoblje laboratorija koje učestvuje u eksternom i internom obezbeđenju validnosti rezulatata i/ili je odgovorno za tumačenje i preispitivanje rezultata, prema tački 7.7 SRPS ISO/IEC 17025.
 2. Zaposlenima u laboratorijama za ispitivanje kako bi razumeli zahteve koji se postavljaju PT provajderu radi što boljeg izbora PT šema, obradi rezultata ispitivanja u intralaboratorijskim poređenjima i testiranja blind (skrivenog) uzorka.

Teme seminara

 • Pregled seminara
 • Uvodna razmatranja zahteva standarda za obezbeđenje validnosti, uključujući rizike
 • Zahtevi za izbor eksterno nabavljenih usluga, PT šeme i MLI
 • Zahtevi za intralaboratijsko poređenje i testiranje blind uzorka
 • Vrednovanje rezultata PT šema, MLI, intralaboratorijskih poređenja i blind (skrivenog) uzorka
 • Kriterijumi za evaluaciju podataka
 • Korektivne akcije, kod nezadovoljavajućih rezultata PT šema, MLI, intralaboratorijskih poređenje i blind (skrivenog) uzorka
 • Literatura

 

VEŽBE

Vežba 1. Rizici po obezbeđenje validnosti rezultata

Vežba 2. Izbor PT šeme (bodovanje zahteva za eksterno nabavljenu uslugu)

Vežba 3. Intralaboratorijsko poređenje

Vežba 4. Blind (skriveni) uzorak

Vežba 5. Izveštaj o korektivnim merama PT šeme/MLI sa nezadovoljavajućim z-score

Vežba 6. Evaluacija programa PT aktivnosti


Cilj seminara

Kurs će Vam pomoći da:

 • tumačite, vrednujete i evaluirate rezultate PT šema, MLI, intralaboratorijskog poređenja i testiranja blind (skrivenog) uzorka
 • razumete statističke pristupe
 • dobijete povratne informacije od PT šema, MLI, intralaboratorisjkih poređenja i testiranja blind (skrivenog) uzorka na ustanovljene performanse izvođenja metoda u laboratoriji i sprovedete korektivne akcije kada rezultati to iniciraju
 • Rezultate eksterne kontrole kvaliteta koristite za potvrdu pouzdanosti podataka IQC, validacije metoda i vrednovane merne nesigurnosti, ili kao alarm za korektivne akcije po svim aspektima.
 • Prepoznate rizike u obezbeđenju validnosti rezultata kao prilike za poboljšanja

Kurs je koncipiran tako da ne zahteva prethodno poznavanje ove statističke oblasti, pa je namenjen i učesnicima bez prethodnog iskustva. 

Prezentacije su zamišljene kao kombinacija interaktivnih diskusija i predavanja, sa grupnim vežbama.

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

Međuprovera, verifikacija performansi opreme i validacija softvera u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017

održan u sredu 23. juna 2021. godine 


ZAŠTO JE SEMINAR VAŽAN?

Ključni resursni i procesni zahtevi standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017, se odnose na upravljanja opremom (t 6.4), metrološku sledljivosti (t 6.5), obezbeđenje validnosti rezultata (t 7.7) i upravljanje podacima i menadžment informacijama (7.11) i predstavljaju neizostavan deo aktivnosti svake akreditovane laboratorije, čiji su cilj konzistentni, pouzdani i  validni rezultati  i ispunjenost  zahteva za kompetentnost, u svakodnevnom praktičnom radu.

Periodičnim međuproverama opreme i verifikacijom performansi, analitičari u akreditovanim laboratorijama potvrđuju status etaloniranja. Na obuci će biti prezentovani principi i postupci međuprovere opreme  korišćenjem referentnih materijala/etalona, po propisanim procedurama OIML-a i ISO-a, sa preporukama za postavljanje limita i kriterijuma prihvatljivosti u verifikaciji pojedinačnih perfomansi opreme, kao neizostavni dokaz metrološke sledljivosti do međunarodnih etalona u neraskidivom lancu poređenja.

Funkcionalna provera i međuprovera opreme, korišćenje etalonoranih instrumenata, referentnih materijala i validnih softvera, su ključni aspekti obezbeđenja validnosti rezultata, korelacijom resursnih i procesnih zahteva standarda.

Najznačajnije izmene u revidiranom izdanju standarda SRPS ISO /IEC 17025:2017 upravo se odnose na laboratorijsko upravljanje elektronskim informacijama,  softverom, koji je validan i zaštićen od neovlašćenog pristupa. Komercijalni softver za opštu upotrebu, "off-the-shelf" (LIMS i softveri opreme) u okviru dizajniranog opsega aplikacija mogu se smatrati validnim. Sve  statističke kalkulacije, izražavanje rezultata i prenos podataka za koje laboratorija primenjuje softvere i M.S.Excel, zahtevaju kvalifikaciju i "in-house" validaciju softvera, što je  tema treninga.


Kome je seminar namenjen?

Seminar "Međuprovera, verifikacija performansi opreme i validacija softvera u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017" je koncipiran kao obuka i namenjen je svim analitičarima u laboratorijama za ispitivanje, kao i laboratorijskim metrolozima.


Teme seminara

Seminar obuhvata sledeće oblasti:

 • Uvod, zahtevi standarda SRPS ISO /IEC 17025:2017 u delu tački  6.4, 6.5, 6.6  7.7 i 7.11
 • Vaga – provera performansi
 • Zahtevi za kontrolu termometra
 • Zahtevi za kontrolu volumetrijskog posuđa, digitalnih bireta, mikro i makro pipeta
 • Referentni materijali (međuprovera i kalibracija instrumenata)
 • Validacija softvera

 

VEŽBE

Takođe, teme će se propratiti i vežbama sa model odgovorima, u kojima su detaljno date instrukcije o postupcima međuprovera opreme i primeri Izveštaja o verifikaciji opreme sa kalkulacijama performansi, primer Plana i programa etaloniranja, Procena rizika vezano za opremu, primer korišćenja korekcionog faktora iz uverenja o etaloniranju, primer izveštaja o validaciji softvera, ...:

 • Vaga - Izveštaj o međuproveri uz korišćenje podataka iz Uverenja o etaloniranju
 • Korekcija temperature termostatske komore
 • Izveštaj o međuproveri mikropipeta
 • Međuprovera statusa referentnih materijala
 • Program etaloniranja
 • Plan etaloniranja
 • Etaloniranje-eksterno nabavljena usluga (kriterijumi za vrednovanje isporučioca)
 • Koncept rizika primenjeno na program etaloniranja
 • Izveštaj o validaciji softvera

KO SPROVODI OBUKU?

Instruktažu na srpskom jeziku vodiće obučeni instruktori:

Nenad Kostić, spec. san. hemije
ZZJZ Kruševac, pom. dir. za kvalitet, odgovoran za implementaciju ISO 9001, ISO/IEC 17025 & OHSAS 18001


Osnov za davanje izjave o validaciji kalibracionih metoda hemijskih analiza kao zahtev QMS-a u laboratorijama -  2003. JUQS, Petrovac na moru
Seminar: Validacija analitičkih metoda i nesigurnost merenja, Tema: Linearna kalibracija, ocenjivanje analitičkih metoda - 2004. Green Quality, Kragujevac
Validacija hemijskih metoda, kao zahtev standarda JUS ISO/IEC 17025 - 2004. FF Beograd
Seminar: Validacija metoda u laboratorijskoj praksi 2007 – 2009. SHI, Beograd
Laboratorijski Informacioni Menadžment Sistem za ISO 17025 & ISO 15189  - 2007. Leichester, Engleska
Ostvarivanje sledivosti rezultata hemijskih ispitivanja putem referentnih materijala i merna nesigurnost - 2007. AQS, Kruševac
Primena laboratorijskog informacionog menadžment sistema (LIMS) u akreditovanoj laboratoriji - 2007. FF Beograd
Seminar: Implementacija interne kontrole kvaliteta u laboratorijama  - 2008 - 2019. SHI, Beograd
Seminar: Procena merne nesigurnosti - 2008 - 2019. SHI, Beograd
Seminar: Međulaboratorijska ispitivanja, organizacija i obrada rezultata - 2011 - 2019. SHI, Beograd
Transfer na novu verziju standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017 u laboratorijsk - 2019. SHI, Beograd
Interne provere u kontekstu laboratorije - 2018 - 2019. SHI, Beograd

Marija Rakićević, dipl. chem za istraživanje i razvoj ZZJZ Čačak, Inženjer kontrole kvaliteta, instruktor za
implementaciju QC/QA programa, validaciju i razvoj metoda, procenu merne nesigurnosti i ocenu rezultata međulaboratorijskog ispitivanja

Interna kontrola kvaliteta u laboratoriji - 2004. Beograd
Eurohealth group - 2004. Niš
Trening za osoblje zavoda za javno zdravlje - 2004. Novi Sad
Validacija analitičkih metoda - 2005. Beograd
Eurohealth group - 2005. Niš
Trening za osoblje zavoda za javno zdravlje - 2005. Novi Sad
Interna kontrola kvaliteta u laboratoriji - 2005. - 2012. SHI, Beograd
Pohađala treninge za trenera: Validacija metoda i interna kontrola kvaliteta - 2004 Eurohealth
Trening u hemijskoj metrologiji (Sledljivost, nesigurnost, validacija) (EC-JRC-IRMM) - 2007. Euroanalysis, Antwerpen
Seminar: Validacija metoda u laboratorijskoj praksi - 2007 - 2019. SHI, Beograd
Seminar: Implementacija interne kontrole kvaliteta u laboratorijama - 2008 - 2019. SHI, Beograd
Seminar: Procena merne nesigurnosti - 2008 - 2019. SHI, Beograd
Seminar: Međulaboratorijska ispitivanja, organizacija i obrada rezultata - 2009 - 2019. SHI, Beograd


Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

Seminar - obuka

KOMPETENTNOST OSOBLJA U LABORATORIJI PREMA SRPS ISO /IEC 17025:2017
Obuke i praćenje kompetentnosti

održan u sredu 15. septembra 2021. godine


ZAŠTO JE SEMINAR VAŽAN?

Suštinski resursni zahtev standarda SRPS ISO/IEC 17025 odnosi se na OSOBLJE, i da bi zahtev u potpunosti bio ispunjen potrebna je evidenciju o svakom zaposlenom u laboratoriji, koja može biti vrlo kompleksna i nepregledna, ukoliko se na ovaj zahtev standarda ne odgovori prema procesnom modelu, koji uključuje određene faze.

Standardni zahtevi podrazumevaju sledeće faze:

 • utvrđene zahteve  za kompetentnost, na svakom radnom mestu
 • izbor osoblja, po principu pravi čovek na pravom mestu
 • temeljnu obuku, za sve zaposlene (nove i postojeće)
 • nadzor nad osobljem, inicijalno praćenje, u svakodnevnom radu
 • ovlašćivanje
 • praćenje kompetentnosti, kontinuirano i planirano

Procena kompetencija potvrđuje da je obuka bila efikasna i da je osoblje sposobno da sledi utvrđene postupke za tačno obavljanje laboratorijskih ispitivanja koja daju pouzdane rezultate.

Kompetencija se može poboljšati kontinuiranim obrazovanjem i mogućnostima za profesionalni razvoj. Odgovarajuća obuka praćena kontinuiranom procenom kompetencije pomoći će da se osigura da se testiranje vrši pravilno svaki put, kako bi se uverilo da Vaša laboratorija daje pouzdane rezultate.

Naime, čak i kod najjednostavnijih ispitivanja mogu se pojaviti greške ako se metoda ne izvede pravilno, što na kraju ima negativan efekat na rezultat ispitivanja i korisnika. Tačni i pouzdani rezultati ispitivanja postižu se kada se ispitivanje vrši poštujući svaki detalj procedure i uputstva, od strane svakog zaposlenog, svakodnevno. Samo pravilna obuka i stalna procena kompetencije pomoći će da se osigura da se ispitivanja pravilno izvode svaki put.

Nedavno zaposlenom osoblju potrebna je obuka, za baš VAŠU laboratoriju. Svaka ustanova je različita, i bez obzira na to koliko laboratorijsko iskustvo pojedinac ima, “novo zaposleni” moraju biti obučeni u skladu sa Vašim sistemom i procesom laboratorijskog ispitivanja, a njihove kompetencije potvrđene, pre ovlašćivanja za određene dužnosti.

Sa druge strane, stalno zaposlenima je potrebna kontinuirana obuka:

 • Kada se primenjuju nove metode i postupci ispitivanja
 • Kada se promene važeći procesi i postupci ispitivanja
 • Kad god se utvrdi potreba za dodatnom obukom (npr. neuspešna procena kompetencije, neuspeh u testiranju stručnosti u PT šemi, identifikovani problem)

Cilj obuke je sticanje znanja i veština neophodnih  za implementiranje koncepta kompetentnosti u dodeljenim zadacima i odgovornostima u laboratoriji, što su suštinski zahtevi tačke 6. 2. OSOBLJE.


Šta seminar obuhvata?

Seminar obuhvata obuku analitičara, kroz teorijsku prezentaciju i vežbe na primerima iz prakse. Na seminaru će biti prezentovani različiti pristupi u proceduralnom uspostavljanju zahteva za osoblje, sa modelima svih neophodnih pratećih zapisa, koji su jedini dokaz ispunjenosti zahteva tačke 6.2.:

 • Zahtevi za osoblje prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2017
 • Utvrđivanje zahteva za kompetentnost i izbor osoblja
 • Obuke, nadzor nad osobljem, ovlašćivanje
 • Praćenje kompetentnosti zaposlenih

 Praktične VEŽBE - MODELI ZAPISA

 • Vežba Vrednovanje rizika za osoblje
 • Vežba 2. Plan obuke
 • Vežba 3. Program obuke
 • Vežba 4. Izveštaj o izvedenoj obuci
 • Vežba 5. Ovlašćivanje u procesu laboratorijskog ispitivanja
 • Vežba 6. Liste provera praćenja kompetentnosti osoblja
 • Vežba 7. Izveštaj o praćenju kompetetnosti

 

 

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

Seminar - obuka

VALIDACIJA PROCESA UZORKOVANJA I DOPRINOS U VREDNOVANOJ MERNOJ NESIGURNOSTI METODE
zahtevi novog izdanja standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017

održan u ponedeljak 18. oktobra 2021. godine 


 1  2

 

ZAŠTO JE SEMINAR VAŽAN?

Jedan od ključnih zahteva novog izdanja standarda SRSP ISO IEC 17025:2017 je dokaz laboratorijskih kompetencija za uzorkovanje na koje se odnose svi resursni i procesni zahtevi, potpuno ekvivalentno zahtevima za ispitivanje/etaloniranje.

Uzorkovanje i ispitivanje su dva dela istog procesa merenja, za koje ISO/IEC 17025:2017 navodi potrebu procene totalne (ukupne) nesigurnosti metoda. Drugim rečima, totalna (ukupna) nesigurnost metoda uključuje i doprinose od uzorkovanja, pored nesigurnosti analize, za svaku metodu iz obima akreditacije.

Metode uzorkovanja mogu biti akreditovane kao samostalne metode, ali su takođe i neodvojivi deo (subuzorkovanje), kao početne faza, svake ispitne metode. Usled toga se za uzorkovanje procenjuju performanse izvođenja u delu procesa validacije, vrednuje merna nesigurnost i obezbeđuje validnost rutinskih  rezultata, kroz mere kontrole kvaliteta, u skladu sa procesnim zahtevima standarda SRPS ISO /IEC 17025 :2017, slično kao kod metoda analize.

Jednostavan i jeftin pristup validacije i vrednovanja merne nesigurnosti koja potiče od uzorkovanja, a doprinosi procesu merenja u celini, je metoda duplikata, u eksperimentalnoj postavci  i statističkoj obradi prikupljenih podataka , što je tema ovog kursa.


Šta seminar obuhvata?

Seminar obuhvata obuku zaposlenih u laboratorijama, za eksperimentalni dizajn i statističku obradu podataka u svrhe validacije procesa i vrednovanja merne nesigurnosti uzorkovanja na osnovu najnovijeg vodiča koji reguliše ovu oblast iz jula 2019:EURACHEM/CITAC Guide: Measurement uncertainty arising from sampling (2nd edition, 2019)

Pregled seminara

 1. Opšte
 2. O greškama i merna nesigurnost
 3. Statističke tehnike i eksperimentalni dizajn
 4. IQC i kontrolne karte
 5. Metode procene – Opseg statistika
  1. Pojedinačni podeljeni dizajn
  2. Dupli podeljeni dizajn
 6. Metoda procene - ANOVA
 7. Tumačenja rezultata

VEŽBE

 1. Izrada kontrolne karte ”relativnog opsega” merenja
 2. Izračunavanje kontrolnih limita karte ”opsega” merenja
 3. Opseg statistika - Podeljeni dizajn-vrednovanje merne nesigurnosti
 4. Opseg statistika - Dvostruko podeljeni dizajn -vrednovanje merne nesigurnosti
 5. Primena testa Anova one-way- vrednovanje merne nesigurnosti
 6. Validacija metode uzorkovanja prostupom relativnog opsega

 

Vesti : : News